Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Plan rada logopeda za 2012. godinu

| 0 comments

PLAN I PROGRAM RADA za 2012.godinu

Profesor logoped Marija Jakić

Logopedska radionica izvodi se u prostorijama udruge četvrtkom od 18 do 20 sati

Plan rada za korisnike

1. VJEŽBE ZA OTKLANJANJE TEŠKOćA U čITANJU I PISANJU

Vrijeme izvođenja: I.-VI. mj, IX. –XII. mj

– Razvoj motorike ruku,prstiju i govornih organa
– Vježbe za orijentaciju lijevo-desno
– Vježbe za orijentaciju u prostoru
– Vježbe za razvoj vizualne i Auditivne percepcije
– Diskriminacija glasova(slova),glasovna suksesivnost, auditivna pažnja,pamćenje i reproduciranje
– vježbe za pravilno izgovaranje glasova i riječi
– Prepoznavanje glasova putem analize i sinteze govora
– Prepoznavanje slova izolirano i u kontekstu
– Vježbe glas slovo,slovo glas
– Spajanje samoglasnika i suglasnika uz značenje (mu,op,iš, itd…)
– Vježbe koordinacije vid,sluh,govorni organi i ruke
– čitanje riječi pomoću prozorčića(slog po slog)
– čitanje jednosložnih rj.,dvosložnih rj. I višesložnih riječi na način da su slogovi razmaknuti i markirani različitim bojama
– čitanje riječi sa suglasničkim skupinama
– Kod izostavljanja slova u riječima vježbati strukturu riječi tj . redoslijed i broj glasova
– Glasno izgovaranje za vrijeme pisanja da bi se postigla puna kontrola u vježbanju
– Sinteze riječi i raščlanjivanje sugl.skupina
– Vježbati auditivnu diskriminaciju i percepciju slova (glasova)koja su slična po zvučnosti i izgledu
– Vježbati prepisivanje sa MTS na VTS
– Vježbati pisana slova
– Vježbati čitanje auditivno sličnih riječi
– Prepisivanje jednostavnih pa složenih rečenica
– Pisanje po dikattu uz prethodnu analizu i sintezu riječi
– Razvijati sposobnost sa samokontrolu
– čitanje pjesama,igrokaza i kraćih tekstova
– Vježbe pitanja-odgovori, do popunjavanje i opisivanje
– Memoriranje laganih pjesama, pjevanje uz ritam ruku
– Pisanje autodiktata

2. VJEŽBE ZA OTKLANJANJE DISARTRIJE

Vrijeme izvođenja: I.-VI.mj, IX.-XII.mj

– Vježbe za razvijanje pokretljivosti govornih organa (usne,jezik,donja vilica)
– Vježbe disanja(popraćeno pokretima ruku i nogu,ponekad i cijelog tijela,koji dobivaju smisao označavanja)
– Vježbe fonacije (vokala i logatoma)
– Vježbe relaksacije i ritmizacije (tiho ponavljanje poslovica, brojalica i pjesama. lakim ritmičkim pokretima)
– Kod rada sa osobama sa cerebralnom paralizom treba se držati principa od jednostavnijeg ka težem, atmosfera mora biti ležerna, opuštajuća, tako da dolazi što manje spazimi
– Vježbe za ubrzavanje ritma, poboljšanje tempa i jačanje intenziteta
– Vježbe korekcije i automatizacije glasova
– Uvođenje u spontani govor
– Vježbe pisanja i čitanja,prepričavanja dopunjavanja
– Pisanje diktata i autodiktata


3. VJEŽBE ZA OTKLANJANJE MUCANJA

Vrijeme izvođenja: I.-VI.mj, IX.-XII.mj

– Vježbe relaksacije
– Vježbe disanja i fonacije
– Vježbe po taktu(ritmičko udaranje po taktu)
– Govor praćen ritmičkim pokretima ruku
– Govor šapatom
– Zajednički govor s logopedom
– Usporeno glasno čitanje zajedno sa logopedom i postepeno osamostaljivanje uz pravilno disanje
– Ponavljanje rečenica za logopedom
– Dirigirani govor(govorno dopunjavanje)
– Odgovori na postavljena pitanja
– Pričanje po slici
– Samostalno prepričavanje
– Lagano i smireno slušanje govora logopeda
– Pjevanje pjesama

4. VJEŽBE ZA OTKLANJANJE DISLALIJA ILI ARTIKULACIJSKIH POTEŠKOćA
Vrijeme izvođenja: I.-VI.mj, IX.-XII.mj

– Vježbe disanja
– Vježbe za razvijanje pokretljivosti artikulatora(jezik,usne,donja vilica)
– Vježbe izazivanja glasa(koristiti vizualni,auditivni i taktilni put
– Vježbe povezivanja novoizazvanog glasa sa samoglasnicima,u jednosložnim i dvosložnim riječima)
– Vježbe ostvarivanja glasovnih tranzicija
– Vježbe glasa u inicijalnoj,medijalnoj i finalnoj poziciji u riječima
– Vježbe rečenica (jednostavne pa složenije)
– Ponavljanje riječi u kojima je korigirani glas u raznim pozicijama
– Vježbe usvajanja spontane upotrebe i automatizacije novo naučenog glasa
– Istovremeno sa izgovaranjem glasova. riječi i rečenica izvodi se i pisanje i čitanje istih
– Kod zamjene glasova R-L izvodi se istovremeno izgovaranje glasa i glasa kojim se on zamjenjuje
– Koristi se vizualni slušni i taktilni put
– Vježbe diferenciranja glasova pomoću fonematskog sluha i auditivne pažnje
– Vježbe razlikovanja zvučnih i bezvučnih glasova P-B,S-Z,T-D,K-G)
– Vježbe diskriminacije glasova
– Semantičko razlikovanje poruke na osnovu promjene jedne riječi
– Razlikovanje auditivno sličnih glasova
– Vježbe auditivne percepcije i pamćenja
– Vježbe vizualne percepcije
– Vježbe imitacije(facijalna ekspresija)
– Vježbe pravilnog usmjeravanja struje zraka
– Nakon dobivanja i korekcije glasova slijedi ponavljanje riječi i rečenica za logopedom
– Vježbati automatizaciju glasova
– Koristiti slike,igrokaze, priče
– Dramatizacija
– Pisanje rečenica i opisivanje priče pomoću diktata
– Skrenuti pažnju na učestale pogreške
– Razvijanje samokontrole

U radu se koristi klasična i alternativna metoda koja se sastoji od pet faza:

– PRIPREMNA FAZA
– FORMIRANJE ISPRAVNE ARTIKULACIJEGLASA
– AUTOMATIZACIJA GLASOVA
– DIFERENCIJACIJA GLASOVA
– UVOđENJE GLASA U SPONTANI GOVOR

U PLAN RADA SPADA JOŠ:

– suradnja s roditeljima
– vođenje evidencije
– izrada izvješća

Leave a Reply