Linkovi

MINISTARSTVA I JAVNA TIJELA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj.

Više na ovoj poveznici.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2000.

Više na ovoj poveznici.

Ured za udruge

Osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom.

Više na ovoj poveznici.

Ured pravobranitelja za osobe sa invaliditetom

Nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Više na ovoj poveznici.

Socijalna uključenost

Značajan dio građana Hrvatske u lošem je socijalnom položaju i nema zadovoljavajući pristup javnim dobrima i uslugama, a zbog recesije, povećanja nezaposlenosti i proračunskih problema može se očekivati daljnje pogoršanje socijalne slike.

Više na ovoj poveznici.

SAVEZI

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, sa sjedištem u Zagrebu (skraćeno HSUCDP) je nestranačka, dobrovoljna i neprofitabilna udruga za promicanje zajedničkih interesa udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom.

Više na ovoj poveznici.

 

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida (HSUTI)

Osnovan je kao udruženje građana 1970. na inicijativu desetak osoba s ozljedama kralježnice i stručnjaka. Danas HSUTI u svom članstvu ima 82 lokalne udruge osoba s invaliditetom iz 62 grada diljem Hrvatske.

Više na ovoj poveznici.

Zajednica saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske

SOIH krovna je udruga osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta i roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati.

Više na ovoj poveznici.

UDRUGE

Udruga osoba sa invaliditetom Split

Nevladina, neprofitna, nepolitička Udruga osnovana u studenom 1983. godine sa sjedištem i djelovanjem u Splitu.

Više na ovoj poveznici.

Udruga MI

Udruga “MI” – Split je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija registrirana prema Zakonu o udrugama. 

Više na ovoj poveznici.

MEDIJI

Radio Sunce

Neprofitna radijska postaja osnovana od strane Županijske lige protiv raka. Osnovna joj je namjena borba protiv svih vidova bolesti te prevencija i osvješćivanje javnosti o zdravom životu.

Više na ovoj poveznici.

IN Portal

Portal za osobe s invaliditetom.

Više na ovoj poveznici.

Portal civilno društvo

Prati događanja u Hrvatskoj i svijetu koja se odnose na aktivizam građana i civilnog društva.

Više na ovoj poveznici.

OSTALI

World CP Day

HSUDCP poziva građane da, imaju li ideju koja može promijeniti svijet za 17 milijuna ljudi diljem svijeta koji žive s cerebralnom paralizom, posjete internetsku stranicu worldcpday.org na kojoj svoju konkretnu ideju mogu iznijeti u pisanom obliku ili videozapisom, ali da za njezino čitanje ili pregledavanje nije potrebno više od jedne minute.

Više na ovoj poveznici.

Neural Control of Movement – University of Copenhagen

Istraživanje cerebralne paralize pri sveučilištu u Kopenhagenu.

Više na ovoj poveznici.