Kampanja: ODRŽIMO RITAM SRCA

ODRŽIMO RITAM SRCA! PODRŽI NASTAVAK TERAPIJSKIH I KREATIVNIH RADIONICA UDRUGE SRCE.

Crowdfunding kampanja: http://bit.ly/generosity-odrzimo-ritam-srca

(Please scroll down for English)

 

„Čovjek pronalazi sebe samo kroz druge.“ (Martin Buber)

Članovi Udruge Srce već godinama osvajaju javnost svojim aktivnostima te kontinuiranim predanim radom i inovativnim projektima šire bazu obožavatelja. Nakon što su svima nama neumorno i nesebično izazivali osmjehe na licu, sada je prilika da im uzvratimo dobrom voljom i pobrinemo se da radionice koje Udruga provodi zadrže kontinuitet. Osobni rast, razvoj, društveni život i zabava nisu posebne potrebe – način na koji ćemo ih zadovoljiti je drugačiji. Netko izađe u kafić, netko na zidić sa ekipom, a mladi članovi Udruge Srce idu na terapijske i kreativne radionice zahvaljujući kojima održavaju i poboljšavaju postojeće fizičke, motoričke i mentalne kapacitete, razvijaju motoričke sposobnosti potrebne za što samostalniji i lakši život, ali i jačaju sposobnost samozastupanja, samopouzdanje, kreativnost i socijalne vještine.

Radionice se održavaju svakodnevno, a provode ih stručne, educirane i kvalificirane osobe koje osiguravaju da svaki korisnik ostvari puni potencijal. Do sada je Udruga uspijevala, unatoč nedostatku projektnih sredstava, osigurati kontinuirano provođenje radionica za svoje članove, ali roditelji i djeca sada trebaju našu pomoć kao poticaj za nastavak borbe.

Kao i svaki put, Srce uvijek zauzvrat daje puno više! Podržite rad udruge, odaberite jedan od brižno osmišljenih perkova koji su nastali kao produkt radionica. Zajedno omogućimo Srcu da zadrži svoj ritam!

 

Radionice koje ćete pomoći održati svojim doprinosom:

Glazbena radionica jača samopouzdanje i sposobnost samozastupanja polaznika; putem javnih nastupa i zahvaljujući medijskom praćenju uključuje polaznike u širu društvenu zajednicu. Pokorene splitske male dvorane Gripe i Lora, devetnaest izvedbi mjuzikla Srce na sceni na svim relevantnim kazališnim pozornicama, koncert na Rivi za Sudamju, nastup u HNK Split s najboljim europskim mandolinskim orkestrom Sanctus Domnio, dva nosača zvuka i niz manjih nastupa najbolji su pokazatelj rezultata ove radionice.

Radno-okupacijska radionica razvija kreativnost, a opuštenim druženjem stječu se znanja i vještine potrebne za svakodnevni život. Radovi polaznika predstavljaju se na izložbama, a rezultate njihovog rada možete vidjeti i među perkovima.

 

Sportsko-rekreativna radionica pomaže pri održavanju motoričkih sposobnosti, kontinuirano potiče fizičku aktivnost i razvija timski i natjecateljski duh. Svake godine članovi Udruge sudjeluju na Prvenstvu Hrvatske u kuglanju za osobe s intelektualnim teškoćama u Zagrebu.

Kreativna vježbaonica poboljšava motoričke sposobnosti korisnika i psihofizičko stanje, povećava funkcionalnost u svakodnevnom životu, promiče zaštitu zdravlja te omogućava savjetovanje za polaznike.

Terapijsko jahanje poboljšava zdravstveno stanje članova Udruge i psihosocijalnu integraciju. Smanjuju se grčevi, poboljšavaju se tonus mišića i pokretljivost udova.

Udruga osigurava i tjedno psihološko savjetovanje i podršku za članove, zatim radionicu Klub mladih putem koje polaznici razvijaju komunikacijske vještine i uče se odgovornosti, te terapijske radionice za roditelje.

 

Cerebralna paraliza je stanje na kojem se mora raditi svakodnevno i kontinuirano, a radionicama se održava i poboljšava postojeće psihofizičko stanje, povećavaju se motoričke sposobnosti potrebne za što samostalniji i lakši život te se korisnicima podiže samopouzdanje i osnažuje ih se za samozastupanje. Radionice pomažu da steknu nova znanja, vještine i navike potrebne za svakodnevni život.

 

Pokloni za donatore / Gifts for donors

 

LET’S KEEP THE RHYTHM OF THE HEART ALIVE! PLEASE SUPPORT THE CONTINUATION OF THERAPEUTIC AND CREATIVE WORKSHOPS OF THE HEART ASSOCIATION.

Crowdfunding campaign: http://bit.ly/generosity-odrzimo-ritam-srca

“A man finds himself only through others.” (Martin Buber)

 

Members of the The Heart Association have been conquering the public with their activities for years. Continuous and dedicated work on innovative projects provided them with a wide fan base. They have tirelessly and selflessly provoked smiles on our faces, and now we have a chance to reward them and make sure that the Association´s workshops continue in the future.

Personal growth, development, social life and entertainment are not special needs – but the ways we satisfy them  differ among different people. Someone has fun in the club, someone else likes hanging out with friends and the young members of the Heart Association like to attend therapeutic and creative workshops. The workshops maintain and improve their existing physical, motor and mental capacities, develop motor skills necessary for more independent and easier life, but also strengthen the ability of self-advocacy, improve members´ self-confidence, creativity and social skills.

The workshops are held daily and are carried out by professional, trained and qualified personnel who ensure that each user reaches his/her full potential. Despite the lack of project funding,  the association has been able,  to provide continued implementation of workshops for its members, but now the parents and the children need our help and encouragement to continue this fight.

As always, the Heart has given back much more in return! Support the Association´s work  by selecting one of the carefully designed perks created by the members during the workshops. Let’s enable the Heart to keep its rhythm!

 

Workshops that will continue with your financial contribution:

The Music Workshop strengthens self-confidence and the ability of self-representation of participants. Through public appearances and media coverage, the participants are included in the wider community. So far, the Association members performed at the small concert halls Gripe and Lora in Split, gave 19 performances of the musical Heart on the scenes at all the relevant Theatre houses in Croatia, had a concert on the main stage on Riva for St. Dominus celebration day, performed with the best European Mandolin Orchestra Sanctus Domnio Split in the Croatian National Theatre Split, performed a number of smaller gigs, and published two albums.

The Occupational Therapy Workshop develops creativity in a relaxing atmosphere, and provides the knowledge and skills necessary for everyday life. Members products made at the workshop are presented at exhibitions, and some of the results of their work can be found among the offered perks.

The Sport and Recreation Workshop helps the participants maintain motor skills, continuously encourages physical activity and develops teamwork skills and competitive spirit. Every year the Association members participate in the Croatian bowling championship for people with intellectual disabilities in Zagreb.

The Creative Workshop enhances motor skills of users and their physical fitness, increases functionality in everyday life, promotes a healthy lifestyle and provides counseling for participants.

Therapeutic Riding improves the health and psycho-social integration. Reduces spasms, improves muscle tone and limb mobility.

On a weekly basis, The Association also provides psychological counseling and support, the Youth Club Workshop –aimed at helping the participants develop communication skills and learn about responsibilities – and the Therapeutic Workshops for parents.

 

Cerebral palsy is a condition which demands continuous daily work. The workshops  maintain and improve existing physical fitness, improve motor skills necessary for a more independent and easier life, and helps the participants boost their confidence and empower themselves for self-representation.

You may also like...

%d blogeri kao ovaj: