Udruga Srce

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom

Etički Kodeks Udruge Srce

|

UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM ”SRCE”

ETIčKI KODEKS

UVOD

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom ”Srce” prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njezinih članova u svim aktivnostima vezanim uz rad Udruge.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada same Udruge tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava poglavito osoba s invaliditetom.


članstvo u Udruzi ”Srce” obvezuje članove da neprekidno razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog Kodeksa.

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koje članovi Udruge uvažavaju u svom djelovanju.

U svom području interesa i djelovanja članovi Udruge prihvaćaju objašnjenja o promicanju, zaštiti i ispunjavanju punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih prava osoba s invaliditetom. Zajednički je cilj puno ostvarivanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez ikakve diskriminacije temeljem invaliditeta, kao i potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom.

Osobna je odgovornost i zadaća svakog člana Udruge ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog ponašanja. član Udruge dužan je poticati etično ponašanje kod svih onih pojedinaca s kojima dolazi u doticaj kroz aktivnosti vezane uz rad Udruge, te savjetovati se s ostalim članovima oko eventualno etički dvojbene aktivnosti Udruge ili ukoliko ima osobnih etičkih dvojbi oko aktivnosti vezanih uz svoj rad u Udruzi, a sve u cilju sprječavanja ili izbjegavanja neetičnog ponašanja.

TEMELJNA NAčELA

Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe

U svom radu i djelovanju članovi Udruge obvezuju se u svakoj prilici skrbiti o poštivanju temeljnih ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi, te poglavito skrbiti da djelovanje i aktivnost same Udruge ne bi kršilo ta prava.

članovi Udruge svjesni su razlika koje postoje među osobama s invaliditetom s obzirom na dob, spol, tjelesne osobine, jezik, obrazovanje, kulturu i socioekonomski status.

članovi Udruge nastoje u svojem radu otkloniti sve oblike diskriminacije, te se kroz ovaj Kodeks obvezuju odbiti osobno sudjelovanje u bilo kakvom obliku neetičnih aktivnosti koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava, dostojanstvo, te pravo na privatnost i tajnu svakog pojedinca, a napose osobe s invaliditetom ili roditelja s kojim su u doticaju kroz aktivnosti Udruge.

Kompetentnost

članovi Udruge će aktivno pridonositi djelatnosti Udruge, a posebice biti aktivni u davanju inicijativa za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Sudjeluju u akcijama što ih Udruga organizira pri čemu su spremni nesebično pomoći onim članovima koji su spriječeni da u tim akcijama sudjeluju.

članovi Udruge svjesni su granica svojih znanja i vlastite kompetentnosti, te u aktivnostima Udruge sudjeluju u onim segmentima za koje su kvalificirani svojim obrazovanjem ili svojim iskustvom, nastojeći pritom kad god je moguće u aktivnostima Udruge uključiti stručne osobe. U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, poduzimaju nužne mjere opreza s ciljem zaštite osoba s kojima dolaze u doticaj i na koje bi njihova aktivnost mogla imati utjecaj.

Odgovornost

članovi Udruge moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj, te u svakoj prilici svojim ponašanjem nastojati izgrađivati pozitivan stav javnosti prema potrebi šireg društvenog angažmana na problematici istraživanja i rada s osobama s invaliditetom.

članovi Udruge teže promicanju ciljeva Udruge. U ovim su nastojanjima otvoreni, pošteni i uvažavaju druge. Realni su i iskreni u prezentiranju rezultata svojih projekata i drugih aktivnosti Udruge.

ETIčKI STANDARDI

Primjenjivost Etičkog kodeksa

Ovaj se Etički kodeks odnosi se na sve članove Udruge i sve njezine projekte ili djelatnosti.

Ostale aktivnosti članova udruge koje se ni u kojem elementu ne poklapaju s djelovanjem Udruge i članstvom u njoj, posve su privatne i na njih se ovaj Kodeks ne odnosi.

Osobni problemi u radu Udruge

članovi udruge su svjesni da osobni problemi i međusobna nerazumijevanja mogu utjecati na učinkovitost aktivnosti udruge. U skladu s tim dužni su izbjegavati poduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na sudionike u projektima ili druge osobe s kojima dolaze u doticaj.

Dužni su poštivati privatnost svakog člana udruge i to tako da se čuva povjerljivost osobnih podataka ili drugih podataka o osobi tj. imena, prezimena, osobne adrese, osobne brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze kao i sve druge podatke povjerljive prirode.

članovi Udruge obvezuju se sudjelovati u raspravama i problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost predlaganja konkretnih rješenja i slušanja drugih te izraziti posebnu spremnost da se s uvažavanjem saslušaju tuđi argumenti kada se oni ne slažu s njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj toleranciji u međusobnim odnosima.

Zlouporaba ciljeva i rada udruge

članovi Udruge svjesni su da njihov rad i aktivnosti, te posebice procjene koje iz toga proizlaze mogu utjecati na život drugih, te stoga moraju biti krajnje oprezni da se njihova uloga ne bi na bilo koji način zlouporabila.

članovi Udruge ne sudjeluju u aktivnostima kada se može pretpostaviti da bi se njihova aktivnost ili dobiveni podaci iz provedbenih projekata mogli krivo koristiti.

članovi udruge ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerene manipulaciji pojedinaca, skupini ili javnog mijenja.

Ako član udruge uoči zlouporabu ili krivu interpretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih podataka iz provedenih projekata udruge, dužan je poduzeti odgovarajuće korake da ispravi ili na najmanju moguću mjeru svede učinke ovakve zlouporabe ili krive interpretacije.

Dokumentacija rada

članovi udruge uredno pohranjuju dokumentaciju o vlastitom radu u Udruzi s ciljem olakšavanja kasnijeg rada sebi i drugim članovima.

Projekti

Svi projekti koje udruga podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju financijskih sredstava za njihovu realizaciju moraju biti temeljena na valjanim postupcima i tehnikama.

ZAŠTITA TAJNE I PRIVATNOSTI

Povjerljive osobne podatke o sudionicima u projektu, Udruga kao i stručne osobe angažirane u tim projektima, mogu davati trećim osobama ili institucijama samo i isključivo uz pristanak uključenih osoba, a kad je riječ o djeci onda isključivo uz pristanak roditelja ili staratelja.

član udruge ne smije neistinito informirati o ciljevima, prirodi i sadržaju projekta.

Izvještaji o rezultatima projekta moraju biti istiniti.

članovi Udruge ne daju na uvid rezultate projekta osobama koje nisu kvalificirane za korištenje takvih informacija, osim, kada je to potrebno, tj. samim sudionicima projekta, čuvajući pritom privatnost djeteta i njegove obitelji.

NASTUPI U JAVNOSTI

članovi Udruge promiču ciljeve Udruge i javnim nastupima ili službenim kontaktima. Javnim se nastupima ili službenim kontaktima smatraju svi oblici izdavanja pisanih, audio ili video materijala, publiciranje u časopisima, intervjui i komentari dati javnim glasilima.

članovi Udruge preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Ovi moraju biti u skladu sa Etičkim kodeksom.

član Udruge neće istupiti u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na udrugu, bez ovlaštenja osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili, u slučaju njene spriječenosti, ovlaštenja Izvršnog odbora Udruge.

član udruge dužan je davati točne podatke o Udruzi i njezinim aktivnostima i projektima.

Kada nastupaju ili kada komentiraju neke pojave putem javnih glasila, pisanih članaka, radio ili televizijskih programa, članovi Udruge nastoje da njihovi nastupi te iznesene tvrdnje i sveukupno ponašanje budu u skladu s ovim Etičkim kodeksom.

RJEŠAVANJE ETIčKIH PITANJA

Kada član Udruge nije siguran da li je određena situacija ili neka planirana aktivnost u skladu s Etičkim kodeksom dužan je savjetovati se s drugim članom Udruge koji je upoznat s etičkim pitanjima i problemima.

član udruge koji uoči da drugi član krši etičke principe ponašanja, dužan je na to upozoriti i na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

Ukoliko se kršenje Etičkog kodeksa nikako ne može razriješiti na kolegijalan i neformalan način, član je dužan izvijestiti Izvršni odbor Udruge koji poduzima potrebne mjere.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebice toplinu i toleranciju za osobe s invaliditetom prenesu i van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

članovi udruge dužni su se upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Split, 29.12.2008.

Predsjednik Udruge:
Vesna Jerković

Odgovori